NØRGAARDS
FOLKEHØJSKOLE

ELEVSKRIFT 1991

 
Indholdsfortegnelse.

 1. Lederen
 2. Lov for N. H. Elevforening.
 3. Generalforsamlingen på elevmødet 1991
 4. Regnskaber 1990/1991
 5. Udgifter vedrørende elevmøde 1990.
 6. Adresse forandring/Legat–muligheder.
 7. Bestyrelsen på N. H. elevforening.
 8. Emneuge på N. H.
 9. Om Elevstævnet 1991 og genralt af Ole Juul
 10. Højskolens Lærerstab.
 11. Jubilarerne til elevstævne 1992.
 12. Højskoleugen 1991.
 13. Ny pedel på Nørgaards Højskole.
 14. Højskoledagen med Johannes Møllehave.
 15. En hilsen fra en elev på vinterholdet 1964/65
 16. Elevbillede efterårssemesteret 1990.
 17. Elevbillede forårssemesteret 1991.

 


 


Leder
  I skrivende stund er der gået godt en måned siden generalforsamlingen og elevforeningens bestyrelsemedlemmer har i løbet af denne manede afviklet to store aktiviteter, nemlig: 1. „Højskoledagen“ som var en hyggelige, morsom, inspirerende og velykket dag. 2. „Kontakten“ som i år er blevet til i forbindelse med emneuge på Nøregaards Højskole, hvor kontakten var tilbudt som emne. Nuværende elever på N.H. har været med til at sætte deres præg på nærværende blad. Dette samabejde har været en god støtte for os, og vi håber på et forsat samarbejde med Højskolens lærer og elever. „Kontakten“ har nu fået redaktør som Peder Timm
Red.:
  Skulle der nu være nogle som sidder med nogle tilbud, som de mener ville være godt for andre medlemmer, så er I velkommen til at skrive til mig. Jeg modtager alt stof med glæde. Stof til 1992/93 modtages til og med 1–11–1992. Send det til Peder Timm Manøvej 92 2mf 4700 Næstved
medansvarlig rep. fra bestyrelsen er Johnny Thomsen. Begge har gjort en uges ihærdig indsats sammen med eleverne på N.H., som valgte at arbejde med „Kontakten“ som emne. I bestyrelsen arbejder vi videre på at styrke og udbygge vores samarbejdsrelationer. Noget er forsømt, noget er glemt eller endnu ikke tænkt. Nytænkning skal der til, hvis vi vil videre og det vil vi.

„Hvad vil du“
  Elevforeningens bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at fatte pennen og skrive for at give os nogle fingerpreg den retning du/I ønsker at f.eks. elevstævnet skal være arangeret (læs iøvrigt Oles artikel) eller har du gode idéer i andre henseender så vil vi meget gerne høre fra dig.
  Send dine ønsker/idéer til elevforeningen på N.H. inden d. 5. febuar 1992.
  Med denne opfordring vil jeg slutte mit inlæg.
  Jeg ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Alis E. Christiansen


  Red. Elevforeningens formand.

Som kommende redaktør siger jeg tak til de elever, som ville hjælp med at skrive dette blad.

   TAK!

Peder T.

TIL ELEVFORENINGENS MEDLEMMER:

  I ØNSKES ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET SUNDT OG LYKKEBRINGENDE 1992.

  DE BEDSTE HILSNER FRA OS ALLE PÅ NØRGAARDS HØJSKOLE.

KAREN MARGRETHE & OLE JUUL.


 

Love for Nørgaards
Højskoles elevforening.

§1.:
Foreningens formål er at holde forbindelsen mellem skolen og tidligere elever samt evt. at yde bistand til disse.
   Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende elever og funktionærer ved skolen.

§1a.:
Som medlemmer kan også optages deltagere fra Nørgaards Højskoles feriekurser, når disse mindst 3 gange har været sommerkursister på højskolen.

§2.:
Elevmøde afholdes 1 gang årligt.

§3.:
Generalforsamling afholdes sammen med elevmødet.
Dagsordenen skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning, som stilles til godkendelse.
3) Regnskab aflægges og stilles til godkendelse.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
6) Eventuelt.
Forslag til lovændringer skal være formanden i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen, idet forslagene skal indgå i den udsendte dagsorden for at kunne vedtages.

§4.:
Lovændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

§5.:
Kontingentet fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.

§6.:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 4 afgår på ulige og 3 på lige år efter tur.
   Der vælges 2 revisorer, 2 suppleanter for revisorerne og 3 suppleanter til bestyrelsen, alle for l år ad gangen.
   Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§6a.:
Bestyrelsen vælger hvert år 5 repræsentanter til skolens repræsentantskab, eventuelle repræsentanter som er indvalgt i skolens bestyrelse genvælges. Genvalg af medlemmer af skolens bestyrelse kan kun undlades med generalforsamlingens tilslutning som ved lovændringerjfr. §4.
   Endvidere vælges 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Alle valg er for 1 år ad gangen.

§7.:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig efter bemyndigelse ved den årlige generalforsamling.

§8.:
Der udsendes et elevskrift hvert år til jul.

§9.:
Hvis foreningen opløses, tilfalder de økonomiske midler Nørgaards Højskole.


 


Generalforsamlingen på elevmødet 1991.
  Jane Grønbæk Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Vi begyndte med at synge: „nu falmer skoven trindt om land“. Derefter gik vi over til valg af Dirigent.
  Ole Juul blev valgt som dirigent, og han indledte generalforsamlingen med at gennemgå dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning, som godkendelse.
 3. Kasseren aflægger beretning, som stilles til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag. Der er modtaget et forslag vedr. Elevskriftet kontakten.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 suppleanter for 1 år. På valg: Jane Grønbæk Jensen modtager ikke genvalg. Peder Erik Timm modtager ikke genvalg. Thyge Herthoni Hansen. Per Pedersen modtager ikke genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter alle for l år. På valg: Steen Desmorais, revisor, Vagn Jørgensen, revisor, Gitte Juul, suppleant, Ruben Aars, suppleant.
 8. EVT.

  Ole konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet.

 


Formandens beretning ved generalforsamlingen 1991.

Et år med masser af udfordringer!
  Med en god kassebeholdning og en accept fra elevforeningens medlemmer om at bruge nogle penge, burde det være en let sag at besætte formandsposten. Men det skulle hurtigt vise sig, at vi som bestyrelse ikke skulle få det så nemt endda.
  Vi lagde ud med at konstituere os, således at Alis Enghart Christiansen blev næstformand, Laila Strüssmann sekretær, Peder Erik Timm kasserer og Thyge Herthoni Hansen, Johnny Eske Thomsen og Per Pedersen menige medlemmer. Jeg selv blev, som nævnt, formand.
  De 3 suppleanter har været Thorsten Nielsen, Jesper Therkildsen og Bent Jensen. Derudover har vi 2 personer i skolens bestyrelse, nemlig Steen Desmoraris og Anne Lise Balling samt yderligere 3 i skolens repræsentantskab: Lone de Blanck, Per Pedersen og jeg selv.

PROBLEMATISK START.
  Det første arrangement, vi skulle have afviklet var højskoledagen d. 10, november 1990. Alt var klart, da foredragsholderen Lars Mandahl i sidste øjeblik måtte melde fra. Han arbejder for TV2 i Odense og blev af dem sendt til Afrika. Hvor mærkeligt det end lyder, må der have været vigtigere ting for ham end at tage fra Afrika Til Bjerringbro for at holde foredrag for os. Nå, men vi var så tæt på d. 10. november, at vi umuligt kunne finde en ny foredragsholder, så vi blev nødt til at aflyse.
  Det næste vi var uheldige med, var højskoleugen her i 1991. Alis havde brugt adskillige timer på at få arrangementet op at stå, så det var ikke sært, at Johnny og Peder syntes, at det kunne være sjovt at lægge sig syge. Nå, spøg til side. Sygdom kan ingen garderer sig imod, så trods ihærdige forsøg på at skaffe nye lærerkræfter måtte Alis og jeg erkende, at vi nok en gang måtte aflyse et arrangement. Men apropos aflysning, har jeg hørt, at man i København måtte aflyse en operaforestilling, da tenoren blev syg, så vi er da ikke de eneste, der har været uheldige.

SÅ LYKKEDES DET.
  Lad mig nu komme til noget af det, som er lykkedes for os. Vi holdt som sædvanlig fastelavnsstævne sammen med skolen i februar. Her inviteres elever fra efterårssemesteret til en fest sammen med forårssemestret. Det blev meget vellykket.
  Og så til elevmødet. Her har vi stort set været tilfredse. Vi ændrede på programmet således, at vi først inviterede jubilarerne til frokost lørdag og undlod foredrag søndag.
  Ved at forkorte elevmødet blev det også muligt at nedsætte prisen og dermed komme kritikken fra en gruppe medlemmer i møde.

HØJSKOLEDAG d. 2. NOVEMBER.
  Højskoledagen holdes i år d. 2. november. Alle skulle have fået invitation hertil, og som I har kunnet læse vil Johannes Møllehave komme og holde foredrag omkring emnet: „Replikker og Pointer“. De af jer som har set eller hørt lidt til ham før, vil vide, at han er en fremragende foredragsholder, der er god til at fange folks opmærksomhed gennem interessante emner og hans humoristiske talemåde. Derudover har Ole Juul lovet at tale omkring emnet: „Danskerne i 90'erne“, og der skulle også gerne blive plads til et par sange fra højskolesangbogen. Hvad vi ellers finder på, må I møde op og se og høre d. 2. november, og vi håber mange tager turen herop endnu en gang for at være med til højskoledagen.

ELEVSKRIFTET KONTAKTEN.
  Udover arrangementerne, har vi beskæftiget os med elevskriftet Kontakten. Vi havde en fremragende redaktør i den tidligere formand Lone de Blanck, men vi har måtte erkende, at også andre har fundet ud af, at hun er en dygtigt arbejdskraft. I hvert fald var hun så overhængt af diverse opgaver, at hun først fik færdiggjort bladet sidst i februar. Vi beklager meget, at Kontakten blev så forsinket, men vi mener dog, at det var værd at vente på. Hvordan Elevskriftet fremover skal produceres, er vi i øjeblikket ved at forhandle om med skolen.

AMBASSADØRER FOR NØRGAARDS HØJSKOLE.
  Ved sidste generalforsamling var vi godt igang med at få ambasadørordningen op at stå. Til de, der ikke er helt klar over, hvad det er, kan jeg fortælle, at elevforeningen og Nørgaards højskole de sidste år har snakket om, at hyre tidligere elever til, i hvert af landets amter, at være ambassadører til højskolen her. På den måde håber vi, at flere vil søge Nørgaards Højskole. For selvom skolen i dag er fyldt med elever, skal vi jo ikke mere end to—tre år tilbage for at finde semestre, hvor elevtallet var for lille.
  I det forgangne år har vi — og det er især Per, der har lagt et stort arbejde — fået lagt vedtægterne fast og de fleste ambassadører er fundet. Så snart alt er klart, vil vi sammen med skolen kalde alle ambassadører til et orienteringsmøde, så de skulle være godt rustet til opgaven.

PENGE TIL GAVER.
  Til sidst vil jeg nævne, at vi har brugt nogle penge til gaver, for det første har I nok alle sammen lagt mærke til trolden Gudar, der står for højskolen. Her gav vi et symbolsk beløb på 500 kr. Der har været meninger i byen om, hvorvidt han var køn eller ej, men uanset hvad man mener om ham, er det helt sikkert, at alle der kører forbi vil lægge mærke til ham og dermed til højskolen. Så har vi givet en lille erkentlighed til Birgit Bramming, der efter mange år på skolen er holdt op for at nyde livet udenfor højskolemiljøet.
  Endelig har vi sendt en gave til helle og Olav Liengaard, der i år kunne fejre Sølvbryllup. Jeg har fået et kort fra dem, hvor de takker for gaven og samtidig beklager, at de ikke kan være med til generalforsamlingen. De beder mig hilse gamle venner blandt elever og personale. Det hermed være gjort. Naturhøjskolen i Rødkilde på Møn, hvor de to er blevet forstanderpar, har iøvrigt 125 års jubilæum i år.

HILSENER.
  Det er sådan, at vi har inviteret tidligere lærere med til elevmødet og til højskoledagen, så jeg har modtaget en del hilsener. Der er blandt andet en hilsen fra Elna Østergaard og Benny Kastrup Hansen, der arbejder henholdsvis på en produktionshøjskole og på en sproghøjskole for flygtninge i Nykøbing Falster.
  Så er der en hilsen fra Kirsten Holbech, der bor her i Bjerringbro.
  Endnu en hilsen; det er fra Ellen Rasmussen, der bor i Hadsten, og endelig er der en hilsen fra Johannes Fisker, der endnu engang takker for flaget, som vi gav ham sidste år.
  Til allersidst, vil jeg takke den øvrige bestyrelse for samarbejdet. En speciel tak skal lyde til Laila, som har været sekretær — til Alis, der som næstformand, har hjulpet med rigtig mange opgaver. En tak til højskolen skal også lyde, da vi altid har kunnet få den hjælp, som vi har bedt om.

Tak.


 


 


Sammendrag af
Elevforeningens
regnskab 1990/1991.

INDTÆGTER:
Overførte beholdninger 1989/1990:
Kontanter822,10 
Unibank 5150145048,21 
Unibank 50127719,64 
Unibank 700103920.669,88 
Unibank 620625.738,10 
4000 kr. 10% obl. k. 983.920,00 
Præmieobligationer100,00 
Girokonto23.276,82 
Kontingent gl. år4.030,00    82.624,75
Kontingent 13.365,00
Inbetaling elevstævne 23.360,00
Gave Bjerringbro kommune 700,00
Renter på giro 697,01
Renter bank 1.467,46
Afkast af obligationer 400,00
Salg af øl, vin, sodavand 18.262,98
Kursændring obligationer 80,00
   
  141.957,20
  

UDGIFTER:
Beholdninger at overføre til 1991/1992:
Køb af øl, vand, vin 8.361,45
Udgifter elevmøde 7.827,49
Elevstævne afregnet med skolen 18.815,00
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder          11.472,64
Porto 14.324,75
Bogtrykker 4.654,30
Depotgebyr 59,26
Gaver til Fisker, Framming og Liengaard 1.141,00
Elevbillede 664,90
Bidrag til „Gudar“ 500,00
Udgifter i alt: 68.284,39
Unibank 51501447.400,71 
Unibank 50127719,69 
Unibank 700103913.019,25 
Unibank 62062.088,85 
Præmieobligationer100,00 
4.000 kr. 10 % obligationer kurs 1004.000,00 
Giro6.408,56 
Kontant635,75    73.672,81
  
  141.957,20
  
INTÆGTER & UDGIFTER
VEDRØRENDE ELEVMØDE 1990
INDTÆGTER:  
Indgået på GIRO 22.580,00
Salg af Drikkevarer + efter–tilmeldte elever 18.745,00
Udgifter:  
Kørsel bestyrelse Svendborg & Bjerringbro3.424,00 
Gymnastik opvisning1.500,00 
Musikken3.829,00 
Flag til Fisker 640,00 
Foredrag700,00 
Madrasassistance380,00 
Adgangsbånd1.418,00 
Køb af drikkevarer8.361,00 
Afregnet med skolen18.050,00 
Porto2.578,00 
I alt.40.880.0041.325.00
Overskud445,00 
Balance 42.325,0041.325.00

 


 


ADRESSEFORANDRING !!!!!!
  Kære medlemmer af elevforeningen.
  Jeg har en bøn til jer om, at I ved giroindbetalingen (giro 5 05 36 25, hvis I har mistet jeres girokort) ikke påfører en midlertidig ferieadresse, men faste adresse. I er kodet ind på vores EDB–anlæg, og jeg skal holde det ajour — også med vedvarende adresseændring. Jeg kan opfatte en ferieadresse som udtryk for en vedvarende flytning.
  Med venlig hilsen
  jeres kasserer

Jørgen Nørgaard

 


 


LILLE BÅD DER GYNGER.
  Jeg synes, at Italien er et dejligt land. Vi har holdt ferie der et par gange, og jeg læser meget om Italiens historie og kultur.
  For et stykke tid siden var der i TV en udsendelse om gondol–byggeri i Venedig, og jeg bad børnene om ikke at forstyrre mig, mens jeg så det. Så satte jeg mig godt til rette og var helt opslugt — indtil jeg pludselig hørte min yngste på 5 sige i telefonen:
  — „Nej, desværre, min mor vil helst ikke forstyrres lige nu. Hun ser nemlig noget om kondomer, det er hun meget interesseret i.“
  Jeg nåede desværre ikke hen til telefonen, før røret blev lagt på.

Maries mor,
Skagen

 


 


LEGATMULIGHED.
  Da nu afdøde højskolelærer Ejner Bløcher i 1975 ophørte at arbejde på Nørgaards Højskole og gik over i rækken af pensionister, forærede han Nørgaards højskoles Elevforening 5.000 kr. i obligationer. Renten af disse, årligt 500 kr, uddeles til tidligere elever, der deltager i et af de kurser, højskolen arrangerer i sommertiden. Kunne du tænke dig at deltage i et af de kurser, men synes du ikke helt har råd, send da en ansøgning om at få del i legatpengene. Du kan højst få 600 kr. og 250 kr. Send din ansøgning inden l. maj 1990. Anfør hvornår du var elev på højskolen og hvilket kursus, du har tilmeldt dig, evt. vil tilmelde dig.
  Ansøgningen stiles til
Elevforeningen,
Nørgaards højskole,
8850 Bjerringbro.

Jørgen Nørgaard.

 


 


KLÆDT AF.
  En noget kraftig dame og hendes yndige, voksne datter kom ind i lægens konsultationsværelse. Da det bliver deres tur, sagde lægen venligt til datteren:
  „— Værsågod at klæde Dem af.“
  „— Jamen, det er mig, der er syg“, protesterede hendes mor.
  „— Jaså... Nå, må jeg se Deres tunge..?

 


 
 

Bestyrelsen for Nørgaards Højskoles Elevforening
Formand:
Alis Enghardt Christiansen
Lundhøjvej 9, Everdrup
4733 Tappernøje
53 76 40 96
Næstformand:
Lajla Strüssmann
Nørager 3 C, 1. m.f.
6400 Sønderborg
74 42 53 09
Kasserer:
Johnny Eske Thomsen
Tårnvej 277, 2.
2610 Rødovre
31 41 69 90
Sekretær:
Gitte Rønning
Østrevej 38
8210 Århus V.
86 65 84 63
(forældre)
Medlem:
Poul Erik Andersen
Vinkelvej 15, Haderslev
9610 Nørager
98 65 45 60
Medlem:
Thyge Herthoni Hansen
Podevej l, Lov
4700 Næstved
53 76 12 30
Medlem:
Dorthe Christensen
Runddyssen 157
9230 Svenstrup
98 38 90 38


 

 1. suppleant:
  Jesper Therkildsen
  Nørgaards Højskole
  Vestre Ringvej 9
  8850 Bjerringbro
  86 68 18 52
 2. suppleant:
  Bent Jensen
  Gudrunsvej 44, 2. t.v.
  8220 Brabrand
  86 25 26 19
 3. suppleant:
  Ib Jensen
  Henriettevej 36, st.
  5000 Odense C
  86 68 18 52


 

Elevforeningens medlemmer i Nørgaards Højskoles repræsentantskab:


Per Pedersen,
Adr.: se ovenfor.

Alis Enghardt Christiansen,
Adr.: se ovenfor.

Steen Desmorais
Frank Rygårdsvej 8, 1. t.h.
9400 Nørresundby,

Anne Lise Balling
Søborgvej 13,
Floutrup,
7870 Roslev

og

Lone de Blanck
Landevejen 57,
5882 Vejstrup.


 1. suppleant til repræsentantskabet:
  Lajla Strüssmann,
  Adr.: se ovenfor.

 2. suppleant til repræsentantskabet:
  Poul Erik Andersen,
  Adresse: se ovenfor.


 

Emneuge med blandt andet kunst og tv–produktion

Emneuge med blandt andet kunst og tv–produktion


 

OM ELEVSTÆVNET
  En tilbagevendende begivenhed hvert år på Nøregaards Højskole er elevforeningens elevmøde/generalforsamling. Der er tradition for, at sidste Weekend i september måned reserveres til dette arrangement.
  Som tidligere elev på højskolen kan der være mange bevæggrunde for at deltage i elevmødet: Som deltager på nogle af de sidste elevhold er det naturlig gensynet med „gamle kammerater“ der er det vigtigste. Hvor i verden er de andre havnet, hvad får de tiden til at gå med? — og kan I huske den gang, vi på højskolen foretog os det og det.
  Elevmødedeltagere fra tidligere hold kommer ikke blot på skolen for at opleve gensynet med tidligere højskolevenner, men også for at møde medarbejdere på højskolen. De kommer for at høre nyt fra skolens hverdag og for at iagttage den udvikling som hele tiden pågår i og omkring skolen.
  Efter at have overværet 3 elevstævner på højskolen er jeg meget i tvivl om formen, hvorunder elevstævnet afvikles, og min tvivl forstærkes så fremt, jeg har ret i ovennævnte elevbegrundelser for at deltage i stævnet.
  Som eksempel på min tvivl, vil jeg gerne knytte nogle bemærkninger til dette års elevstævne, som blev afviklet i weekenden 28. og 29. september. Et vigtigt punkt i det samlede program er den årlige generalforsamling i elevforeningen, det er på generalforsamlingen, at elevforeningens bestyrelse vælges. Det er den bestyrelse, som efterfølgende udpeger repræsentanter til højskolens øverste myndighed: skolens repræsentantskab.
  Det er i forbindelse med generalforsamlingen, at den siddende formand for elevforeningen orienterer om foreningens arbejde i det forløbende år og udstikker en række holdninger, tanker og idéer om det videre arbejde i foreningen. Jeg synes derfor, at det var yderst beskæmmende at kun ca. 60 personer var mødt frem til eftermiddagens første programpunkt, det er ikke noget håndfast mandat at give til en gruppe tidligere elever, som har et ønske og en intention og kan se et formål med det at arbejde for elevforeningen på Nørgaards Højskole.
  80% af elevstævnets deltagere begyndte at dukke op sidst på eftermiddagen eller under festmiddagen. Formålet med deres deltagelse var utvivlsomt elevfesten senere på aftenen.
  Elevforeningen havde i år satset mange penge på et topprof. band: Erik Grip og hans 4 mands orkester.
  Arrangementet var på forhånd annonceret som en koncert. Der var imidlertid ingen koncertstemning overhovedet. Erik Grip blev nærmest brugt og anvendt som en slags opvarmningsgruppe inden orkesteret rockexpressen tog over. Resten af aftenen blev gennemført med røg, støj og et hav af billiger „bajere“. Forløbet af en sådan aften er alt for ordinær og er efter min bedste overbevisning ikke et elevstævne værdigt.
  Af samme grund er det med spændte forventninger, jeg ser frem til elevforeningens højskoledag lørdag den 2. november, der er denne dag lagt op til et samvær på et ganske andet plan end, hvad der kan opleves på et ganske ordinært marked over det ganske land.
  Fra skolens side vil vi nøje vurdere i samråd med bestyrelsen for elevforeningen, hvordan det årlige elevstævne i fremtiden skal tilrettelægges. Det er muligt, at det vil afholde nogle fra at deltage i elevstævnet, på den anden side, vil de der i dag fravælger elevstævnet på grund af den „intetsigende samværssituation“, få lejlighed til atter at vende tilbage til deres „gamle skole“. Jeg modtager gerne bemærkninger til dette indlæg velvidende, at jeg med garanti har trådt på nogle „ømme ligtorne“ hist og her.

Ole Juul
forstander.


 


Højskolens Lærerstab.

Lilli Toftrum:
Forming
Dansk
Almen linie
Matematik
Gert Vorre:
Musik
Drama
Matematik
Keramik
Korsang
Almen linie
Josh Vidarsson:
Radio/TV
som
hjælpelærer
Bo Isaksen:
Idrætslinie
Boldspil
Lene Jensen:
Engelsk
Almen linie
Hanne Mikkelsen:
Edb–linie
Rune Meyer:
Musik
Lars Hansen:
Edb–linie
Arne Garbøl:
Naturfag
Matematik
Dansk
Hanne Jensen:
Tekstil–linie
Almen linie
Dansk
Gitte Dam:
Tekstil–linie
Værkstedsfag
Ole Juul:
Forstander
Karen Margrethe Juul:
Kontor
Jørgen Nørgaard:
Kunst
Almen linie
Engelsk
Tysk
Jan Mikkelsen:
Edb–linie
Vagn Jørgensen:
Viceforstander
Edb–linie
Else Skovbo Jensen:
Almen linie
Claus Estrup:
Idrætslinie
Svømning
Sejllads
Hanne Halkjær:
Radio/TV
Mortion
Almen linie
Søren Elkjær:
Radio/TV
Psykologi
Engelsk


 


Jubilarer 1992.

Fra 1956/1957:
Bent Langtved, Måløv Hovedgade 66, 2760 Måløv
Inge og Frode Poulsen, Apollovej 85, Torsted, 8700 Horsens
Elsebeth Lindhardt, SønderJyllands Alle 18, 3, 2000 København F.
Bent L. Staugaard, Thonbogade 8, 8700 Horsens
Gerda Andersen, Lærkevej 17, 7150 Billund
Aksel Sejersen, Langmosevej 11, 7840 Højslev st.

Fra 1961/1962:
Gerda Andersen,Gildegade 15, 6200 Åbenrå
Aage Caspersen, Holmparken 2, 1. tv. 7400 Herning
Edith Hansen, Moldevej 49, 7100 Vejle
Leif Ruberg Jørgensen, Hjortevej 168, 6400 Sønderborg
Gurli Kræmer, Teglvej 3, st., 8900 Randers
Kjeld Warncke, 0stergaardsvej 7, Hjarup, 6580 Vamdrup
Metha Bostlund, Engvej 36 B, 2300 København S.
Hans Feddern, Nørresøvej 52, 8800 Viborg
Peer Sloth Hansen, Engdalsvej 73 B, 8220 Brabrand
Hanne og Finn Knudsen, Lærkevej 16, Glyngøre, 7870 Roslev
Marie Paulsen, Prangervej I78, st. tv., 7000 Fredericia
Henning Bank Jørgensen, Holtevej 54, 9362 Gandrup
Lauge Egon Vestergaard

Fra 1966/1967:
Hans Jørgen Dybdal Bendsen, Ahornvej 21, 6580 Vamdrup
Thorkild M. Dau, Agustenborg Landevej 89 A, 6400 Sønderborg
Knud Nielsen, Wingsvej 61, 8900 Randers
Jenny Schrader, Lupinvej 28, 7900 Nykøbing M.
Willi Stride
Oluf Brun, Storegade 29, 8382 Hinnerup
Jørgen Kjærgaard, Tanghøjvej 4, 7620 Lemvig
Ove Nielsen, Dybbøl Bygade l6, Dybbøl, 6400 Sønderborg
Birgitte Sterbo, Æblekrogen 3, 3650 Ølstykke
Peter W. Nash, Havreløkken 30, 5450 Otterup
Minna Lysdahl Nielsen, Herholdtvej 6, 8600 Silkeborg
Jørn Lund Petersen, Emil Årestrupgade 36 C, 4990 Sakskøbing
Kjeld Ole Nielsen, Engparken 15, 8362 Hørning
Helge Pedersen, Brobjerg Parkvej 57, 2. mf. 8250 Egaa
Orla Blindbæk Vilhelmsen, Bybækterrasserne 155 D, 3520 Farum

Fra 1971/1972:
Torben Bay–Johansen, Olaf Rudesvej 41, 3. th., 8270 Højbjerg
Birgit Milwertz Pedersen, Krattet 274, 8500 Grenå
Brita og Søren Kristian Brøj, Neesvej 53 A, Neeb, 7570 Vemb
Mona og Jens–Aksel Slengerrich, Ringgade 180, st. tv., 6400 Sønderborg
Finn Holger Andsager, Byvangen 201, Stensballe, 8700 Horsens
Karen Skov, Mosevangen 13, 5270 Odense N
Peder Lundgaard Nielsen, Kvarmløsevej 29, 4340 Tølløse

Fra 1977:
Knud Erik Bjørn, Nattegalvej 14, 8900 Randers
Benny Jensen, Frederiksgade 16, 1. th. 8700 Horsens
Karin Birkedal Johansen, Svingelvej 8, Eisborg, 8840 Rødkærsbro
Lilian Laursen, J. H. Schmidtvej 65, 6500 Vojens
Henning Sørensen, Nørregade 69, st. tv., 6700 Esbjerg
John Frandsen, Vesterled 26, 1. th., 8800 Viborg
Frede Johansen, Sneroseparken 10, 4540 Fårevejle
Karen Marie Larsen, Odshøjvej 18, st. th.,Overlund, 8800 Viborg
Flemming Skov, Neptunvej 76, 8260 Viby J

Fra 1982:
Alf Jørgen Andersen, Ribevej 37, 2. th., 6740 Bramming
Gunhild Andersen, Nørreskovbakke 10, 8600 Silkeborg
Annelise, Casper og Pia Balling, Søborgvej 13, 7870 Roslev
Mona Christensen, Neder Hollufvej 30 L, 5220 Odense SØ
Jan H. Christoffersen
Ole Hahn, Armosevej 88, Lomborg, 7620 Lemvig
Marianne Skovkær Hansen, Hyldtoftevej 9, 5200 Svendborg
Allan Haunstrup, Gotlandsvej 25, 8800 Viborg
Ole Kauffelt, Eskebækparken 14, 8660 Skanderborg
Claus Sejer Pedersen, Askelunden 4, 1.th., 6705 Esbjerg Ø
Ulla Pedersen, Armosevej 88, 7620 Lemvig
Jan Ole Rasmussen, Odshøjvej 30, 2. tv., 8800 Viborg
Kate Vallentin Strand, Rimsøvej 13, 2770 Kastrup
Carsten P. Christensen, Stengaardssvej 8, 5. th., 6705 Esbjerg Ø
Bo Christiansen, Slåenvej 204, Mejdal, 7500 Holstebro
Soffia Eggertdottir, Sjællandssgade 119, 7400 Herning
Jonni Pharad Hansen, Følfodvej 75, 2900 Allinge
Søren Aagaard Hansen, Bernstorffvej 75, 2900 Hellerup
Linda Jensen, Vistoftevej 5, Ejer, 8660 Skanderborg
Hans Jørgen Madsen, Slagelse Landevej 20, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Per Pedersen, Sallingsundvej 39, 1. th., 9220 Aalborg Ø
Tina Petersen, Tårnbypark Allé 65, 2770 Kastrup
Lars A. Rasmussen, Knarrebjergvej 9, 5762 V. Skerninge
Inger Svanbo, Søndermarksvej 14, 4622 Havdrup
Marianne Sørensen, Kærvej 65, 7442 Engesvang
Karen Aaling, Sandbjergvej 24, Rørby, 4400 Kalundborg
Anne Mette Bangshaab Andersen, Reberbansgade 52, 2., 9000 Aalborg
Kim Kastrup Andersen, Kettegårds Allé 33, 2650 Hvidovre

Fra 1987:
Dorte Andreasen, Rosenvej 2, 9300 Sæby
Helle Mejer Antonsen, Silkeborgvej 331, kid, 8230 Åbyhøj
Bo Josepsen Bastian, Møensgade 1, 9000 Aalborg
Merete Birkkjær, Dellerupvej 9, 7500 Holstebro
Karin Bladt, Bærensmøllevej 4, 6430 Nordborg
Jes Brockhoff, Poppelvej 8, 2630 Tåstrup
Erling Buhrkal, Slamrebjergvej 13, 3730 Nexø
Ahmad Al–Abdalla, Egeparken 4, 5. th., 5240 Odense NØ
Finn Andersen, Øster Vejrupvej 3, 6740 Bramming
Lars Andersen, Fensmarkegade 39, 3. tv., 2200 København N
Marian Andrews, c/o Scandinavian Seminar, Båstrupvej 108, 3480 Fredensborg
Atoussa Ardalan, Stengårdsvej 303, 6705 Esbjerg Ø
Ole Bernburg, Hindsholmvej 121, 5300 Kerteminde
Per Christian Bjerrum, Grønningen 29, 6230 Rødekro
Susie Brink, Svestrupvej 27, 3650 Ølstykke
Bent Brogaard, Stentofterne 175, 7600 Struer
Per Sørensen Bundgård, Rydevænget 85, 1. tv., 8210 Århus V
Darryl Gant, Silkeborgvej 331, kid, 8230 Åbyhøj
Britta Paaske Christensen, Thybovej 4, 7755 Bedsted
Eva E. Christensen, Langgade 16, Lund, 8700 Horsens
Niels Chr. Christensen
Frank Christiansen, Magreteparken 56, st. tv., 9850 Hirtshals
Lone Susanne Christiansen, Sporbjergvej 56, 8220 Brabrand
Lise Ensler, Oppermannsvej 9, Vær. 38, 5230 Odense M
Jette Eskildsen, Mågevej 22, lejl. 6, 7400 Herning
Carrie Gibbons, Møntmestervej 64, st. tv., 2400 København NV
Franz Gløet, Gråbrødretorv 7, 1., 1154 København K
Susanne Hald, Bjørnholmvej 130, Overlade, 9640 Farsø
Anette Vester Hansen, Pontoppidansgade 7, 2. th., 8900 Randers
Ivar Hansen, Skolegade 29, Fandrup, 9640 Farsø
Louise Hendriksen, Witivej, 2000 Frederiksberg
Kent Christiansen, Bogfinkevej 9, 9352 Dybvad
Lars Frost Ellum, Editstiansmindevej 18, 2. tv., 2100 København Ø
Jan Eskerod, Nygade 9, 1. 4400 Kalundborg
Vivi Fischer–Jensen, Peter–Lang str. 50, D5484 Bad Breisig, Tyskland
Gjøde Gjødesen, Akacievej 4, 6862 Tistrup
Sheila Birgitte B., Grunow Andersen, c/o Lars Vissing, Øster Skovvej 25, 8670 Låsby
Anne Louise Halfter, Platanvej 26 st. th., 8900 Randers
Ib Hansen
Åse Hansen, Prærien 36, 7200 Grindsted
Niels Peter Hennings, Stationsvej 6, 8544 Mørke
Birgitte Hviid, Kirkeværløsevej 33, 3. th., 3500 Værløse
Jesper Høst–Madsen, Hejmdalsvej 6, 8800 Viborg
Helle Ibsen, Funder Vestervang 26, 8600 Silkeborg
Connie F. Jacobsen, Mirmansvegur 19, FR–530 Fuglafjørdur, Færøerne
Tove Lyngberg Jacobsen, Thorkildsvej 5, 1. lej. 1. 3. 3700 Rønne
Gunner Jakobsen, Færgeparken 10, 1. th., 3600 Frederikssund
Allan Jensen, Steffensmindevej 19, Brarup, 4840 Nr. Alslev
Flemming Bach Jensen, Grønningen 21, st. tv., 7220 Grinsted
Lars Skov Jensen, Aisevej 1, 7870 Roslev
Richardt Jeppesen, Åkjærsvej 1, 8752 Østbirk
Birgitte Brendstrup Jespersen, Skoletoften 12, Grundfør, 8382 Hinnerup
Flemming Jørgensen, Stenagervej 19, 7700 Thisted
Kurt Jørgensen, Skolegade 60, 7100 Vejle
Jonny Iversen, Københavnsvej 154, 4600 Køge
Helle Jacobsen, Nordtoft 13, 9000 Aalborg
Erik Bang Jakobsen, Junker Strangesvej 30, 7100 Vejle
Peter A. Jakobsen, Nygade 3, 2. tv., 7200 Grindsted
Claus Søegaard Jensen, Nebsager Kirkevej 2, 8783 Hornsyld
Lars Jensen, Gunhildhøjvej 1, Virklund, 8600 Silkeborg
Susanne Jensen, Vejlevej 12, 7000 Fredericia
David Jeremiassen, Attu. B. 339, 3955 Kangaatsiaq, Grøndland
Lene Johannesen, Mølleengen 23, 4040 Jyllinge
Helle Jørgensen, Orte Byvej 30, 5560 Årup
Azad Kader, Thulevej 38, 3. tv., 9210 Aalborg SØ
Neelaranchithan (Ranjan) Kanagasingam, Lagonis Minde 20, 5600 Fåborg
Jørgen Kanstrup, A. P. Rasmussens Allé 6, 5210 Odense NV
Jes Georg Klein, Sanatorievej 11, st., 8600 Silkeborg
Elsebeth Kristensen, Voklevvej 20, 9240 Nibe
Bent Larsen, Strandvænget 1, 3. th., 2100 København Ø
Jørgen Lynggaard Larsen, Havevej 17, 7830 Vinderup
Per rene Lauritzen, Bjernarupvej 2, 6560 Sommersted
Nhut Gong Le, Hybenhaven 112, 5240 Odense NØ
Elinborg Ljosstein, Gerdor, Færøerne, 3870 Klaksvik
Jens Lund, Instenweg 7, D–2391 Schafflund
Carla Montessi, Col. Miraflores, BL–60, 1875 Fegucigalpa, Honduras
Gitte Yvonne Møller, Skærskovsvej 61, 8600 Silkeborg
Liselotte N. Nedergaard, Solbærhaven 34, 8520 Lystrup
Sten Krabbenhøft, Hybenvej 8, 4295 Stenlille
Anita Lang, Lokesvej 3, 8464 Galten
Frank Larsen, Øster Allè, 5500 Strib
Gitte Lauritzen, Enghavevej 19, st., 7430 Ikast
Christian Laursen, Nordlysvej 9, 8240 Risskov
Michael Leving, Ørnehøjen 28, 8520 Lystrup
Jens Poul Lorentzen, Hobrovej 52, 8900 Randers
Knud Mikkelsen, Engholmparken 100, 8300 Odder
Eva Juul Møller, Husarvej 36, 8900 Randers
Karin Møller, Krusåvej l, 6240 Løgumkloster
Ngoc Bon Ngo, Vollsmose alle 490, 2. th., 5240 Odense NØ
Huong Thi Nguyen, Vollsmose Allé 116, st. th., Odense NØ
Alex Nors Nielsen, Enghavevej 32, st. tv., 6950 Ringkøbing
Britta Lund Nielsen, Sæbyvej 60, Frihedslund, 4291 Ruds–Vedby
Dorthe Fenger Nielsen
Helene V. Nielsen, Jens Provstsvej 3, Arnborg, 7400 Herning
Jan Nielsen, Chriatiansfeldvej 3, st. tv., 6100 Haderslev
Niels Lomborg Nielsen, Fabriksvej 5, 8700 Horsens
Thomas B. Nielsen, Fyrrevej 4, 8700 Horsens
Martin Olesen, Elmebakken 3, 4400 Kalundborg
Eda Overgaard, Nygade 2A, 7600 Struer
Bjarne Vestergård Pedersen, Gårdevej 21 A, 6823 Ansager
Helle Dyrmose Pedersen, Danmarksgade 18, 1. 7400 Herning
Linda Lyngholt Pedersen, Højrisgaardsvej 9, kl. 8220 Brabrand
Dorte Nielsen, Lundbyvej 111, Tåsinge, 5700 Svendborg
Flemming Kristjan Nielsen, Nordtoft 13, 9000 Ålborg
Jacob Bernth Nielsen, Åbrinken 51, 2830 Virum
Karin Nielsen, Box 107, 3913 Angmagssalik, Øst Grøndland
Thomas Arthur Nielsen, Højrisgaardsvej 9 kl., 8220 Brabrand
Dorthe Wagner Odgaard, Valmuevænget 6, Vester Saaby, 4330 Hvalsø
Brian Dan Olsen, Rugvænget 36, st. tv., 2750 Ballerup
Benny Gunnar Heltborg Pedersen, Kærvej 5, 4160 Herlufmagle
Dorte Salling Kromann Pedersen, Hans Jacobsvej 41, 6760 Ribe
Karsten Pedersen, Havgagaten 20, 33033 Hillerstop, Sverrige
Mona Pedersen, Hedevej 60, 9575 Terndrup
Peder August Pedersen, Egevænget 1, st. tv., 8600 Silkeborg
Peder Pedersen
Susanne Thorø Pedersen, Hjertingparken 250, 6710 Esbjerg V
Oleina Petersen, Skala, FR–480 Færøerne
Ngoc Huy Phan, Åsumvej 312, 1. th., 5240 Odense NØ
Poul Johannes Poulsen, Vestergade 5 D, 9632 Møldrup
Anette Rasmussen
Eva Sadorana, 3971 Thule, Qaanaaq, Qeqertat Nordgrøndland
Carsten Sonne, Tranebærvej 2, 8600 Silkeborg
Susanne Strand–Jensen, Søgårdvej 140, 7250 Hejnsvig
Lene Schaumann Sørensen, Hadrupvej 22, 8350 Hundslund
Allan Thomsen, Viggo Stukenbergsvej 35, 2. tv., 8210 Århus V
Ole Thorning, Thyravej 4, 3550 Slangerup
Marianne Petersen, Cederkrattet 6, 1. th., 6705 Esbjerg Ø
Svend Åge Petersen, Rosenhøj 13C, 2. tv., 8260 Viby J
Ingrid Poulsen, Skaltavegur, FR–700 Klaksvig, Færøerne
Leif Randeris, Borrisvej 11, Astrup, 6900 Skjern
Josvør Fjallheim Reinert, 178 Nordradal, Færøerne
Carsten Bo Skaaning, Vestergade 58 A, 5700 Svendborg
Heidi Sandhøj Sonneby, Kildeparken 163, 6740 Bramming
Jakob Busk Sørensen, Mejrup Skolevej 22, Mejrup, 7500 Holstebro
Peter Tang–Petersen, Dr. Holstvej 40, 243, 8230 Åbyhøj
Jess Mose Thomsen, Skovlyporten 5, 11C, 2840 Holte
Birte Thøgersen, Jernbanegade 40 st. th., 6700 Esbjerg
Lilian Warming, Mejdalvej 19, 7500 Holstebro
Lisbeth Foget Østergaard, Pinievangen 16, 3450 Allerød
Kasper Wiuff, Broholms Allé 96, 2920 Charlottenlund
Ibrahim Øztyrk

Hvor er alle de andre henne? Du kunne hjælpe med til, at endnu flere fra din årgang bliver medlem af Nørgaards Højskoles Elevforening. Det skal lige bemærkes, at der er en del medlemmer i elevforeningen, som vi ikke har semesterårstal på. Da det drejer sig om ret så mange, vil det være for omfattende at skrive alle disse navne op. Vi håber ikke, du føler dig stødt/forbigået.


 


Højskoleuge.
  Det var med stor beklagelse, at vi måtte meddele jer, at vores uge på højskolen var aflyst, på trods af fin tilslutning.
  Aflysningen skyldtes, at to af vore gode lærerkræfter var sygemeldte på ubestemt tid. Vi havde i samarbejde med Nørgaards Højskole forsøgt, at lave noget alternativt, men grundet ferietid, og at der i skrivende stund, kun var 10 dage til vores højskoleuge skulle afvikles, var det umuligt at fremskaffe kvalificerede undervisere til EDB, astrologi, drømmetydning og sport.
  Vi vurderede nu, at det store grundlag, for de tilmeldinger, vi havde modtaget til højskoleugen, var væk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Nørgaards Højskoles elevforening

Lykken.
....er et godt helbred og en dårlig hukommelse.

Ingrid Bergmann


 


FAMILIELIV OG UDFORDRINGER TIL HØJSKOLENS NY PEDEL.
Ruben Fuglsang Hansen   Han er 37 år, tidligere hal– og vandrehjemsinspektør samt forretningsfører. Han har altid beskæftiget sig med mennesker og værktøj. En ideel baggrund, hvis man ønsker at slå sine folder som pedel på en højskole.
  Ruben Fuglsang Hansen tiltrådte som pedel på Nørgaards Højskole d. 1. juni i år. Kort forinden havde han tilegnet sig titlen som far til en datter, som hurtigt skulle vise sig at blive kilden til en ny begyndelse på karrieren for Ruben.
  En 80 timers arbejdsuge som halinspektør og forretningsfører ved Braminge Sportscenter var et stort pres, og Ruben måtte sande, at hvis familielivet skulle have en chance, var tiden inde til nye græsgange.
  „Familielivet passede ganske enkelt ikke ind i hal–væsenet, så efter at have besøgt Nørgaards Højskole og set den høje standard, var sagen klar“, siger den 37 årige pedel.

UDFORDRINGER
  For Ruben var det vigtigt at få et job, hvor udfordringer og ambitioner kunne følges ad.
  „Den størrelse skolen har, og de opgaver, der hører med til pedelvirksomheden, giver mulighed for et alsidigt job med et stort ansvar. Jeg føler, at jeg kan få lov til at komme med nogle idéer, tage ansvar for dem og få dem fuldført, og det er en stor udfordring“, siger Ruben, der er glad og stolt over medarbejderstaben på højskolen. „De er utrolig flittige, og det giver jo mig et overskud til at komme med nye idéer og påføre skolen lidt nytænkning inden for mit område.“ For Ruben har den høje standart med de mange „tekniske ting“ også været en udfordring.

  De varme brune øjne lyser af tilfredshed, og man tror Ruben, når han siger, at han hygger sig på skolen. „Der er udfordringer, plads til ambitioner og idéer, og sidst men ikke mindst: plads til et familieliv.“


 


Elevforeningens Højskoledag med
Johannes Møllehave.

  Lørdag d. 2. november var højskoledag på Nørgaards Højskole.
  Det var første gang i elevforeningens historie, at vi holdt et sådant arrangement. Rammerne var perfekte, og det store trækplaster var den populære forfatter og præst Johannes Møllehave, der med liv og sjæl underholdt forsamlingen med foredraget: „Replikker Pointer“. Også skolens forstander Ole Juel indtog talerstolen og fortalte om „Danskerne i 90'erne“. For den musikalske underholdning stod pianisten Lars Holmen Christensen, der studerer på musik konservatoriet i København. I analog til Johannes Møllehave, spillede Lars Holmen Christensen et bredt udsnit af de kendte Anne Linnet–sange, som Johannes Møllehave har lagt ord til.

  Højskoledagen var et een–dags–arrangernent, som blev lavet med det formål at inddrage det bedste fra højskoletraditionen omkring højskolesangbogen, det levende ord, foredrag m. v..
  Det blev en særdeles underholdende og berigende aften, som spændte bredt, og elevforeningen og højskolen havde den ære, at få besøg af Bjerringbro Højskoleforening. 


En hilsen fra elev på vinterholdet 1964/1965.
  En weekend, vi var 8—10 elever på skolen, fik jeg denne tegning af Aage Christensen (tekniker): Sådan oplevede han spisesituationen den dag.
  Jeg synes godt, den kan minde om spisesalen her 25 år efter, det er der ikke forandret meget på — og dog!!

Hilsen
Bodil Furbo,
Esbjerg
(tidligere Jensen, Grenå)

  
Elevbillede efterår 1990:

  
Elevbillede forår 1991:

  
Forklaring på symboler.Symboler.

  Lige som de gamle vikinger indhuggede runer og helleristninger i klippesiderne, således har vi her forsøgt i deres stil at sige noget om denne skole. Som motiverne er historiske, er skolen det også. I øverste hjørne til højre har vi den ældste form for vort flag, et kors i ringen. Symbolet på tro og evighed. Jeg mindes den kloge forstander for Sveriges største arbejderhøjskole, Alf Ahlberg, der engang sagde: En kultur fødes med sin religion og går under med den.
  Midt i billedet finder vi skibet — vikingeskibet — havets betvinger. For vikingen var det vel nok symbolet på handling og kamp, for os er det snarest billedet på menneskelivets sejlads mellem de levendes land og de dødes rige, således som kirkeskibene også er det, som de hænger under de ærværdige gamle hvælvinger. Det er den samme symbolik, vi møder i oldtidens langdysse såvel som i kirkebygningens udformning i hovedskib og sideskibe.
  Øverst til venstre er et mærkeligt dobbeltsymbol, der findes på mange svenske helleristninger: Hesten og ankeret. Ankeret er håbets tegn, hesten var i den hedenske mytologi det væsen, der førte solskiven over himmelbuen. Hrymfakse, der hver morgen ved Dellings porte henter den nye dags sol. Håbet knyttes vel hertil, at vi ønsker, at der vil være mange dage for os østpå endnu.

Arne Nørgaard